תנאים והגבלות

מבוא

התנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר הנכתבים בדף אינטרנט זה ינהלו את השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו, מיס בייבי הנגיש בכתובת https://www.missbaby.boutique/.

תנאים אלה יחולו במלואם וישפיעו על השימוש שלך באתר זה. על ידי שימוש באתר זה, הסכמת לקבל את כל התנאים וההגבלות הכתובים כאן. אין להשתמש באתר זה אם אינך מסכים עם אחד מהתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר.

קטינים או אנשים מתחת לגיל 18 אינם רשאים להשתמש באתר זה.

זכויות קניין רוחני

מלבד התוכן שבבעלותך, לפי תנאים אלה, מיס בייבי ו/או מעניקי הרישיונות שלה הם הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני והחומרים הכלולים באתר זה.

ניתן לך רישיון מוגבל רק למטרות צפייה בחומר הכלול באתר זה.

הגבלות

אתה מוגבל במפורש מכל הדברים הבאים:

  • פרסום כל חומר באתר בכל מדיה אחרת;
  • מכירה, רישוי משנה ו/או מסחור אחר של כל חומר באתר;
  • ביצוע פומבי ו/או הצגת כל חומר באתר;
  • שימוש באתר זה בכל דרך שהיא או עשויה להזיק לאתר זה;
  • שימוש באתר זה בכל דרך המשפיעה על גישת המשתמש לאתר זה;
  • שימוש באתר זה בניגוד לחוקים ולתקנות החלים, או בכל דרך שהיא עלולה לגרום נזק לאתר, או לכל אדם או ישות עסקית;
  • עיסוק בכל כריית נתונים, איסוף נתונים, חילוץ נתונים או כל פעילות דומה אחרת ביחס לאתר זה;
  • שימוש באתר זה כדי לעסוק בכל פרסום או שיווק.

אזורים מסוימים באתר זה מוגבלים לגישה שלך ומיס בייבי עשויה להגביל עוד יותר את הגישה שלך לכל אזור באתר זה, בכל עת, לפי שיקול דעת מוחלט. כל מזהה משתמש וסיסמה שיש לך לאתר זה חסויים ועליך לשמור גם על סודיות.

התוכן שלך

בתנאים וההגבלות הסטנדרטיים של האתר, “התוכן שלך” פירושו כל אודיו, טקסט וידאו, תמונות או חומר אחר שתבחר להציג באתר זה. על ידי הצגת התוכן שלך, אתה מעניק למיס בייבי רישיון בלתי בלעדי, עולמי בלתי חוזר, בר רישיון משנה להשתמש, לשכפל, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ אותו בכל מדיה ובכל מדיה.

התוכן שלך חייב להיות שלך ואסור לו לפלוש לזכויות של צד שלישי כלשהו. מיס בייבי שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן שלך מאתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

אין אחריות

אתר זה מסופק “כמות שהוא”, עם כל התקלות, ומיס בייבי לא מביעה כל מצג או התחייבות, מכל סוג שהוא הקשור לאתר זה או לחומרים הכלולים באתר זה. כמו כן, שום דבר באתר זה לא יתפרש כמייעץ לך.

הגבלת אחריות

בשום מקרה, מיס בייבי, ואף אחד מהנושאים, הדירקטורים והעובדים בה, לא יישא באחריות לכל דבר הנובע או קשור בכל דרך שהיא לשימוש שלך באתר זה, בין אם חבות כזו היא במסגרת חוזה. מיס בייבי, לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים והעובדים בה לא יישא באחריות לכל אחריות עקיפה, תוצאתית או מיוחדת הנובעת או קשורה בכל דרך שהיא לשימוש שלך באתר זה.

שיפוי

הנך משחרר בזאת את מלוא ההיקף של מיס בייבי מכל ו/או כל התחייבות, עלויות, דרישות, עילות תביעה, נזקים והוצאות הנובעות בכל דרך הקשורה להפרתך של כל אחד מהוראות תקנון זה.

בר הפרדה

אם יימצא הוראה כלשהי בתנאים אלה כלא תקפה על פי חוק רלוונטי כלשהו, הוראות אלה יימחקו מבלי להשפיע על שאר ההוראות כאן.

שינוי בתנאים

מיס בייבי רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת כפי שתמצא לנכון, ועל ידי שימוש באתר זה אתה צפוי לעיין בתנאים אלה על בסיס קבוע.

מְשִׁימָה

מיס בייבי רשאית להמחות, להעביר, ולקבל קבלן משנה של זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי תנאים אלה ללא כל הודעה. עם זאת, אינך רשאי להמחות, להעביר או לקבל קבלן משנה של כל זכויות ו/או מחויבויות שלך על פי תנאים אלה.

ההסכם כולו

תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בין מיס בייבי לבינך ביחס לשימושך באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמות וההבנות הקודמות.

חוק וסמכות שיפוט

תנאים אלה יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקי מדינתנו, ואתה נכנע לסמכות השיפוט הלא-בלעדית של בתי המשפט של המדינה ובתי המשפט הפדרליים הממוקמים בנו לצורך פתרון כל מחלוקת.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping